Obchodní podmínky
a podmínky užití osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č.     89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

QUALIFOOD s.r.o.

IČ: 26822563

DIČ: CZ26822563

se sídlem: nám. Míru 111/17, 787 01  Šumperk, Česká republika, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25851.      

kontaktní údaje: e-mail: info@qualifood.cz

telefon:+420 583 283 459

web: www.IFSkonference.cz

(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti     prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti     (dále jen: „kupující“)     prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové     adrese www.IFSkonference.cz. (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní  smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém  jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o  zboží a službách včetně uvedení cen jednotlivého zboží / služeb a jeho hlavních vlastností,  jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.     Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících     poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu     je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Pokud se nejedná o prodej služeb, jsou v internetovém obchodě zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.  

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na     dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové     připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady     se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

●     vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží,     způsob platby a doručení.

4.     Předodesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které doobjednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímukliknutím na tlačítko„Dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány zasprávné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů vobjednávkovém formuláři a potvrzeníkupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu     potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při     objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření     smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.     Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí     objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na     e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po     obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení     objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto     potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena     potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže     prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou     nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní     smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této     nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto     obchodních podmínkách.
 3. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.     Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o     přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku     telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený     v těchto obchodních podmínkách.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně     prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo     v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu     zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani     v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o     obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající     informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na     jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje     za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena     potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání služeb

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní     smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

   bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.2400351757/2010 (pro platby v CZKz České republiky) nebo č. CZ1520100000002300809361(pro platby v EUR ze Slovenska), vedený u Fio banka, a.s.,

●     bezhotovostně platební kartou,

●     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvímplatební brány.  

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí     zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena     splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě platby     prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného     poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní     cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet     prodávajícího.
 4. Objednané služby jsou kupujícímu dodány formou vstupenky zaslané po     provedení úhrady na email uvedený kupujícím v objednávce.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je     odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou     činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

●     ode dne převzetí zboží,

●     ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětemsmlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

●     ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětemsmlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

●     poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozímvýslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy aprodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemáprávo na odstoupení od smlouvy,

●     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí navýchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojítběhem lhůty pro odstoupení od smlouvy,

●     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícíhonebo pro jeho osobu,

●     dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

●     dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obaluvyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

●     dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačovéhoprogramu, pokud porušil jejich původní obal,

●     dodávce novin, periodik nebo časopisů,

●     dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotnémnosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutímlhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělilkupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

●     v dalších případech uvedených v § 1837 občanskéhozákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat     prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit     prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.     Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v     tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou     poštovní cestou.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,     nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní     prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným     způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným     způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím     nevzniknou další náklady.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží,     který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání     zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen     vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží     předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené,     neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na     náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně     započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu     vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo     dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně     informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce     a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny     peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě     smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným     kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající     zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající     odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

●     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-liujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebokteré kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimiprováděné,

●     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávajícíuvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

●     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorkunebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorkunebo předlohy,

●     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

●     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém     rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.     Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u     spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke     zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po     kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou     za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé     k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li     kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění     práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující     vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek     se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla     nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,     u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,     kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy     zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím     zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit     reklamaci a požadovat

●     výměnu za nové zboží,

●     opravu zboží,

●     přiměřenou slevu z kupní ceny,

●     odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

●     pokud má zboží podstatnou vadu,

●     pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebovad po opravě,

●     při větším počtu vad zboží.

 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující     smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá     strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na     to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok     na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle     třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má     zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující     právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo     odstoupit od smlouvy.
 4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit,     jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen     tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.     Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má     práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od     smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží     věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího     vyhovět.
 7. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je     dané zboží zlevněno.
 8. Prodávající je povinen     přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace     možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen     kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co     je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,     jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o     provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění     zamítnutí reklamace.
 9. Prodávající nebo jím pověřený     pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří     pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu     výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně     odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne     uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší     lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy     a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se     považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z     vadného plnění) prodávajícímu.
 10. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 11. Právo z vadného plnění     kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má     vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně     vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto     právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po     uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného     plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174     občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně     spotřebitele.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně     doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu     uvedenou v těchto obchodních podmínkách.     Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu     uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím     uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak     zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu     písemné svolení,     údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem     než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na     kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje     zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení     se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv     jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v     obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem     uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními     stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete     v Zásadách ochrany osobních údajů (viz níže).

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je     příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha     2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:     https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se     na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné     využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská     567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:     http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení     Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013     o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES)     č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských     sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského     oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný     živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu     mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně     spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním     řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje     mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České     republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně     závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy     chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského     zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská     práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných     známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno     kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část     bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů     třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu     s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu     používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí     vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit     neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další     součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho     části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s     jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu     § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím     v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu     účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od  smlouvy.

Tyto obchodnípodmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského     parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se     zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je QUALIFOOD s.r.o. IČ 26822563 se sídlem nám. Míru 111/17, 787 01      Šumperk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25851 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: QUALIFOOD s.r.o., nám. Míru 111/17, 787 01  Šumperk

e-mail: info@qualifood.cz

telefon: +420 583 283 459

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo     identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je     fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem     na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační     údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků     fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo     společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobníchúdajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo     osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

●     jméno a příjmení

●     e-mailová adresa

●     poštovní adresa

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné     pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobníchúdajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

●     plněnísmlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

●     splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm.c) GDPR,

●     oprávněnýzájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasíláníobchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

●     Vášsouhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vespojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačníspolečnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

●     vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinnostívyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsouvyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky(jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem prouzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvuuzavřít či jí ze strany správce plnit,

●     plnění právních povinností vůči státu,

●     zasíláníobchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu     rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

●     po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajícíchze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchtosmluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

●     po dobu,než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje     vymaže.  

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelésprávce)

 1. Příjemci     osobních údajů jsou osoby

●     podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb nazákladě smlouvy,

●     zajišťující služby provozování e-shopu (SimpleShop, Shoptet) a další služby v souvislostis provozováním e-shopu,

●     zajišťující marketingové služby.

 1. Správce má v úmyslu     předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní     organizaci. Příjemci     osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb /     cloudových služeb.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však     pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

●     poskytovatel mailingovéslužby Mailchimp a MailerLite

●     případně další poskytovatel zpracovatelských softwarůmslužeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

●     právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

●     právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípaděomezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

●     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

●     právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

●     právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

●     právoodvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailsprávce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v     případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na     ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a     organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových     úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečení přístupu k údajům, antivirová     ochrana, zajištění hesly a zálohování.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím     pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že  je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň     Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

This is some text inside of a div block.